0

Regulamin

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.agnieszka-marosz.pl/
prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 

Sklep działa w oparciu o zasady wynikające z niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.

 

Niniejszy regulamin określa w szczególności:
warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu,
zasady zawierania i realizacji Umów sprzedaży zawieranych w ramach Sklepu,
procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od tych Umów,
prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu.


Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są co do zasady odpłatne. Wszystkie ceny produktów i usług podane na stronach Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto.


Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również nieodpłatne Usługi Elektroniczne, w szczególności:
– umożliwienie Klientowi założenie i prowadzenie Konta,
– umożliwienie Klientowi składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia,
-umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy.


Sprzedawca wskazuje następujący sposób porozumiewania się z Klientami Sklepu:
– za pomocą poczty elektronicznej: sklep@agnieszka-marosz.pl
– telefoniczny: +48 518 299 141

 

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedawca Agnieszka Marosz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Kosmetologiczny Agnieszka Marosz pod adresem: Szczecin, Kazmierska 2g/2 71-043, posiadający/a nr NIP: 9860164906, REGON 321531482wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu (z wyłączeniem osób, którym przysługuje status konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta).

6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.agnieszka-marosz.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

7. Towar – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółką na rzecz Klienta.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

10. Umowa, umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11. Formularz zamówienia – nieodpłatna usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez interaktywny formularz, za pomocą którego następuje w szczególności:

– określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy,

– dodanie Towarów do elektronicznego koszyka.

12. Rejestracja – procedura mająca na celu założenie konta w Sklepie, w ramach której Klient podaje dane osobowe wymagane przez Spółkę.

13. Konto – usługa elektroniczna na platformie internetowej Sklepu, która umożliwia dostęp do oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczonego hasłem zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym, dotyczących klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

14. Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do nabycia, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Towarów.

15. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

16. Rejestracja – procedura mająca na celu założenie konta w Sklepie, w ramach której Klient podaje dane osobowe wymagane przez Sprzedawcę.

17. Data wydania Towaru – jest to data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.

 

3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU:


1. Warunki techniczne, dające możliwość korzystania ze Sklepu, obejmują:

dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
wyposażenie urządzenia w klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także w mysz lub inny manipulator,
zainstalowany i aktualny system operacyjny,
odpowiedni pakiet oprogramowania – np. Microsoft Office lub jego odpowiednik,
odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
zdarzenia będące następstwem siły wyższej,
nieprawidłowe czy ograniczone działanie urządzenia należącego do Klienta oraz zainstalowanego na nich oprogramowania,
brak dostępu do konta poczty e-mail Klienta ani za umieszczenie wiadomości Sprzedawcy w skrzynce zawierającej wiadomości o charakterze spamu,
zaistnienie innych przyczyn technicznych, uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu, a leżących po stronie Klienta.

Warunki korzystania z usług Sklepu Internetowego przez Klienta obejmują:
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację – składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu,
korzystanie ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niedostarczanie i nieprzekazywanie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
korzystanie ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
wprowadzania poprawnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych,
nieudostępniania swojego konta innym osobom oraz korzystania wyłącznie ze swojego konta,
nienadużywania praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

Sklep działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia z przyczyn technicznych.

Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

 

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

Informacje o Towarach, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

Klient może złożyć zamówienie jako:
niezarejestrowany Użytkownik (Gość) – bez konieczności zakładania konta,
zarejestrowany użytkownik – po uprzedniej rejestracji konta i zalogowaniu się do swojego konta w Sklepie.

Klient, w celu zawarcia umowy sprzedaży, dokonuje wyboru dostępnego w Sklepie Towaru, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. W ramach podsumowania Klient zostaje poinformowany o łącznej cenie towarów, a także o sposobach i kosztach dostawy, a także ewentualnych innych kosztach.
Zamówienia składane przez Klienta w ramach obowiązujących promocji, zorganizowanych przez Sprzedawcę, są realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji.

W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta:

– Regulaminu oraz Polityki prywatności – poprzez oznaczenie stosownych pól wyboru (checkboxów),

– wszystkich istotnych elementów Zamówienia – przy czym akceptacja zamówienia następuje przez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z kopią niniejszego regulaminu.

 

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI, WARUNKI DOSTAWY

Klient dokonuje wyboru formy płatności i formy dostawy w ramach składania Zamówienia.

Sklep udostępnia następujące formy płatności:

płatność przy odbiorze gotówkową lub kartą – przy czym z tytułu płatności przy odbiorze zostanie pobrana dodatkowa opłata, której wysokość jest podawana w trakcie składania Zamówienia. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.7

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie przedpłaty – przy czym rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.

płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu zewnętrznego – są to płatności z wykorzystaniem karty płatniczej, przelewu online, lub systemu płatności mobilnych Blik. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.

 

3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

………………………………….. (nazwa serwisu zewnętrznego) – spółka ………………..

……………………………………………………………………………………(nazwa spółki)

z siedzibą w …………………………… (miejscowość) pod adresem ………………………..

………………………………………………………………………………… (adres siedziby)

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………..

…………………………………………… (numer KRS) o kapitale zakładowym w wysokości

………………………………………… (wysokość kapitału zakładowego), posiadająca NIP:

………………………………………… REGON: …………………………………………….

 

Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 7 dni, chyba że w opisie danego towarów lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się:
od dnia następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy – w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności, o których mowa w ust. 2 pkt. b i c,
od dnia zarejestrowania zamówienia – w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust. 2 pkt. a.


Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
przesyłka paczkomatowa.

Sprzedawca w ramach Sklepu obsługuje Klientów na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Sprzedawca może poszerzać listę państw, do których będzie realizowana dostawa zamówień, a aktualna lista zamieszczona jest w Sklepie w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu „Dostawa i koszty dostawy”.

Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia dowód zakupu. Dowód zakupu jest:
a) dołączany do przesyłki – w przypadku paragonów,

b) doręczany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także na życzenie Klienta dołączany do przesyłki – w przypadku faktur VAT dla Klientów nabywających Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 


§ 6. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje uprawnienie odstąpienia od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta może nastąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi zastrzeżeniami:

jeżeli konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi (lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta) poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
konsument (lub przedsiębiorca na prawach konsumenta) ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że wyjątkowo w drodze indywidualnych ustaleń Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Termin do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia umowy bez podania przyczyny wynosi 14 dni i liczony jest od dnia, w którym nastąpiło otrzymanie Towaru.
Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia – co może nastąpić poprzez wysyłkę pocztą elektroniczną. Klienci, o których mowa w ust. 1 mogą również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem (a nie obowiązkiem), i umożliwia jednoznaczną interpretację woli Klienta.
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Gabinet Kosmetologiczny Agnieszka Marosz, ul. Kazimierska 2g/2 71-043 Szczecin
Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność́ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwracana kwota stanowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy). Jednakże Sprzedawca może wstrzymać́ się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi ani przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu


§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad oraz do świadczenia usług w sposób staranny i należyty.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli dostarczony towar ma wadę fizyczną lub prawną. Nie dotyczy to wad, które zostały wyraźnie wskazane w opisie przecenionego Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.
Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu:
– z tytułu rękojmi za wady Towaru – według zasad wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, regulujących zasady rękojmi za wady oraz odpowiedzialności za nienależyte świadczenie Usług Sprzedawcy (przy czym nie dotyczy to wad, które zostały wyraźnie wskazane przez Sprzedawcę w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny).

W sytuacji stwierdzenia przez Klienta wady towaru, powinien on poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Klient może wówczas złożyć oświadczenie:
– o obniżeniu ceny (przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady).

– o odstąpieniu od umowy (o ile wada jest istotna),

chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może on:
– zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

– zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady – a Sprzedawca jest obowiązany:
– wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad,

– usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Koszty zwrotu, wymiany lub naprawy Towaru ponosi sprzedawca.
W celu złożenia reklamacji Klient ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego, który udostępniany jest jako załącznik nr 2 Regulaminu. Klient ma możliwość skontaktować się ze Sprzedawcą, zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej.
Sprzedawca w terminie czternastu dni od dnia złożenia reklamacji, powinien udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającej informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji i jej wyniku w jednej z poniżej wskazanych form: za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej.
Reklamacja powinna zawierać odpowiednio:
– okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy,

– dane kontaktowych składającego reklamację,

– datę zawarcia umowy o świadczenie Usług i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług,

– podpis reklamującego – dotyczy reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia wówczas nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
Konsument (lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień Klienta można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

§ 8. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach obsługi konta, realizacji zamówienia, realizacji umowy sprzedaży jak również ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sklep.agnieszka-marosz.pl/polityka-prywatnosci/

4. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z ryzykiem pozyskania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W celu zminimalizowania zagrożeń, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, takie jak: programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne.

 


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane przez Klientów ze Sprzedawcą poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w oparciu o przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw dotyczących działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
W sytuacji, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca zobowiązuje się zmienić Regulamin. Do czasu zmiany Regulaminu zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawca w zakładce https://sklep.agnieszka-marosz.pl/regulamin/
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają możliwości podjęcia kroków prawnych przewidzianych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

 

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!


© 2023 Agnieszka Marosz. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl sklepy internetowe Szczecin

Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy artykuł pojawi się na magazynie. Podaj nam swój adres e-mail oraz ilość produktów.